Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LOT ANNE COACHING

 

Artikel 1 Inleiding

 

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar ‘ik’ of ‘mij’ staat wordt Lot Anne Mulder bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Lot Anne Coaching.

Lot Anne Coaching 
Rapenburgerstraat 73D2

1011VK

Kamer van Koophandel nummer: 71511881

Contact via: lot@lotanne.com

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

 

2.1 Het LOS met LOT programma (hierna ook wel genoemd: programma) wordt uitgevoerd door Lot Anne Mulder.

2.2 In dit programma heb ik mijn talenten, mijn kennis, mijn passie en energie gebundeld.

Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de huiswerkopdrachten, de schrijftaken en de oefeningen uit het programma. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van jouw eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij dolgelukkig wordt. Wel zal ik mij inspannen zodat jij de juiste handvatten hebt om een gelukkig leven te realiseren en om tevens volledig los te komen van de effecten van narcisme. Ook sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar.

2.3 Regels omtrent de coaching:

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd anders vervalt de afspraak.

– Per traject kun je twee keer een nieuwe datum inplannen voor een afgezegde afspraak (uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen)

– Een 1-op-1 sessie duurt 60 minuten.

– Een Kick-off 1-op-1 sessie duurt duurt 90 minuten.

– Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op.

– Ik zal mijn vakantie’s op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent.

– Alles, maar dan ook alles, wat er in de besloten Facebook-groep wordt besproken blijft binnen deze groep. Mocht iemand kunnen aantonen dat iemand anders vertrouwelijke informatie buiten deze groep om heeft verspreid, dan wordt die persoon definitief uit de groep verwijderd.

– Deelname aan de besloten Facebook-groep is enkel voor actieve deelnemers van het programma LOS met LOT. Actief deelnemen houdt in: deelname aan 1-op-1 sessies + actief bezig met het huiswerk en de oefeningen. Niet-actieve deelnemers worden uit de Facebook-groep verwijderd.

 

Artikel 3 Afkoelingsperiode

 

3.1 Tot 2 weken na de start van het programma kun je als je niet tevreden bent ervoor kiezen om alle huiswerkopdrachten in te leveren zodat ik kan beoordelen of je echt mee hebt gedaan en je best hebt gedaan en op die manier kun je je geld terugkrijgen. Mits je dus alle huiswerkopdrachten hebt gedaan en dat kan aantonen. Je ontvangt je geld volledig terug. Na de eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4 Prijs en betaling

 

4.1 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan ben je verplicht aan elk betalingstermijn te voldoen, ook na afronding van het programma zal de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

 

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

 

Artikel 6 Materialen

 

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor alle deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat jij in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. We zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw eigen risico.


Artikel 7 Klachten

 

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van het programmaonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 9 Privacy

 

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

 

Artikel 10 Overig

 

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 11 Geschillen

 

11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleg.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Amsterdam.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

 

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

 

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.